Study English in America (Information about WESLI in Burmese)

SCHOOL PROFILE ေက်ာင္းသမိုင္းအက်ဥ္း

WESLI (معهد اللغة الإنجليزية اللغة الثانية ولاية ويسكونسن) ကို္ Wisconsin ျပည္နယ္၏ ျမိဳ႔ေတာ္ Madison တြင္ ၁၉၈၁ခုႏွစ္က တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ အေမရိကန္တြင္ တကၠသိုလ္တက္လိုေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ မိမိ၏ အဂၤလိပ္စာအရည္အေသြးကို ျမွင့္တင္လိုသူမ်ား ႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအလုပ္အကိုင္မ်ားရရွိရန္အတြက္ အဂၤလိပ္စာကို ေလ့လာလိုသူမ်ားအတြက္ WESLI တြင္ Level ၈ခုခြဲကာ သင္ၾကားေပးေနပါသည္။

WESLI တြင္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၄၀ခန္႔မွ ေက်ာင္းသား ၁၈၀ခန္႔တက္ေရာက္လွ်က္ရွိၾကသည္။ WESLI တြင္ တက္ေရာက္လိုေသာ ေက်ာင္းသားတိုင္းအတြက္ ေလဆိပ္တြင္ လာေရာက္ၾကိဳေပးျခင္း၊ ေနထိုင္ရန္ ကူညီေပးျခင္း ႏွင့္ တကၠသိုလ္တက္ေရာက္ရန္ ေဆြးေႏြးအၾကံေပးျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ေပးေနပါသည္။ WESLI ကို State of Wisconsin Educational Approval Board မွ တရား၀င္လိုင္စင္ထုတ္ေပးထားျပီး American Association of Intensive English Programs (AAIEP) ၏ အ သင္း 0 င ္ ျ ဖစ္ သ ည့ ္ THE မွ တရား 0 င ္ အသိအ မွတ္ ျ ပဳ ထား ေသာ ေက် ာင္း တစ္ ေက် ာင္း ျ ဖစ္ ကာ ျ ပည္ နယ္ ဥပေ ဒႏ ွ င့ ္ အ ညီ အေ မ ရိ ကန္ တြင္ ေက် ာင္း တက္ လိုေ သာ ေက် ာင္း သား မ် ားကို သာ 0 င ္ ခြ င့ ္ ျ ပဳေ သာ ေက် ာင္း ျ ဖစ္ သည္. အေ သး စိတ္ သိ ရွိ လိုပါက WESLI ၏ 0 က ္ဘ ္ ဆိုက္ လိပ္ စာ www.wesli.com 0 يمكن الوصول إليها.

وجود آمن، مرغوب فيه جميلة وممتعة

WESLI သည္ Wisconsinျပည္နယ္၏ ျမိဳ႔ေတာ္ျဖစ္ေသာ Madison ျမိဳ႕၏ အခ်က္အခ်ာက်ေသာေနရာတြင္ တည္ရွိျပီး အေနာက္ေျမာက္ဘက္ရွိ Chicago ျမိဳ႔မွ ကားျဖင့္ ႏွစ္နာရီခြဲ၊ အေနာက္ဘက္ရွိ Milwaukeeမွ ၁နာရီေမာင္းရံုျဖင့္ေရာက္ရွိႏိုင္ေသာ ေနရာတြင္တည္ရွိသည္။ အေမရိကန္၏ အေနာက္အလယ္ပိုင္းေဒသျဖစ္ျပီး ေနထိုင္စားရိတ္ႏွင့္ ေက်ာင္းစားရိတ္တို႔မွာ အေရွ႔ဘက္ႏွင့္ အေနာက္ဘက္ကမ္းရိုးတန္းတို႔ထက္ သက္သာသည္။

ထို႔အျပင္ ေဒသခံမ်ားအသံုးျပဳေသာစကားမွာ ကမာၻသံုးအဂၤလိပ္ဘာသာစကားျဖစ္သည္။ WESLI သည္ Wisconsin တကၠသိုလ္အနီးတြင္တည္ရွိသည္။ Madisonရွိ လူဦးေရ၏ ၂၅ရာခုိင္ႏွဳန္းမွာ ေက်ာင္းသားမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ Madison ျမိဳ႕မွာ လံုျခံဳေရးအဆင့္အတန္း အလြန္ျမင့္မားေသာျမိဳ႕ျဖစ္ျပီး အပန္းေျဖစရာေနရာမ်ားစြာလည္းရွိသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၀ႏွစ္ကတည္းက မဂၢဇင္းၾကီးမ်ားတြင္ Madisonျမိဳ႕ကို လံုျခံဳစိတ္ခ်ရျပီးလွပေသာ၊ ပညာေရးေကာင္းမြန္ေသာ၊ ေနထိုင္စားရိတ္သက္သာေသာ၊ အပန္းေျဖစရာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမွဳထြန္းကားေသာ၊ လူေနမွဳအဆင့္အတန္းျမင့္ေသာ နံပတ္၁ျမိဳ႔အျဖစ္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ Madison ျမိဳ႕မွာ ေရကန္ၾကီး ေလးကန္ျဖင့္အမွန္တကယ္သာယာလွပေနေသာ ျမိဳ႕တျမဳိ႕ပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။

CLASSES & SCHEDULE: والقوائم الطبقة

WESLI المستوى الأساسي للغة الإنجليزية في المدارس المهنية 0 يمكن أن مستوى 8 التدريس على مستوى الانقسام. (WESLI ၏ သင္ရိုးနမူနာကို စာမ်က္ႏွာ ၆တြင္လည္းေကာင္း၊ ၀က္ဆိုက္ေပၚရွိ “ယခုႏွစ္တကၠသိုလ္စာသင္ႏွစ္စာရင္း(current session course list)"يمكنك عرض إما.) အတန္းတစ္တန္းလွ်င္ ပွ်မ္းမွ် ေက်ာင္းသား၉ဦးသာ လက္ခံေလ့ရွိျပီး WESLI တြင္တက္ေရာက္ရန္ ၀င္ခြင့္စာေမးပြဲေျဖဆိုရမည္ျဖစ္သည္။တက္ရမည့္ စာသင္ကာလ တစ္ခုလွ်င္ ႏွစ္လၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ျပီး အခ်ိန္ျပည့္ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေက်ာင္းတက္ခ်ိန္ တစ္ပတ္လွ်င္ ၁၈နာရီမွ ၂၂နာရီ၊ အိမ္စာအတြက္ တစ္ပတ္လွ်င္ ၁၀နာရီမွ ၁၅နာရီခန္႔ သင္ယူရမည္ျဖစ္သည္။ ပညာသင္ကာလတစ္ခုျပီးလွ်င္ ဆက္လက္တက္ေရာက္လိုေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ မိမိ တက္ေရာက္ရမည့္ သင္တန္းကာလ အတြက္ ၾကိဳတင္ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္ျပီး ေလွ်ာက္ထားရမည့္အခ်ိန္ႏွင့္ ပညာသင္စားရိတ္ကို ေက်ာင္းေလွ်ာက္လႊာ (သို႔) 0 ويمكن الاطلاع على الموقع.

 

المعلمين & الموظفين: المعلمون / المعلمين والموظفين 0

WESLI သည္ မိသားစုကဲ့သို႔ ေႏြးေထြးေသာေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းျဖစ္ေၾကာင္းကို အဂၤလိပ္စာကို ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ ၾကိဳးၾကိဳးစားစားသင္ယူေနၾကေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားက အေကာင္းဆံုးေထာက္ခံေပးေနပါသည္။ WESLI သည္ စိန္ေခၚမွဳမ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနေသာ္လည္း ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ဆရာမ်ား၏ ပညာေရးတြင္သာမက လူမွဳေရးပိုင္းတြင္ပါ ကူညီတတ္မွဳမ်ားေၾကာင့္ မိသားစုကဲ့သို႔ ေနြးေထြးေသာ ပတ္ဝန္းက်င္အျဖစ္ ခံစားရမည္ျဖစ္သည္။ WESLI ၏ ပင္မဌာန အသင္းဝင္ ဆရာၾကီး/ဆရာမၾကီး အမ်ားစုသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ မဟာဘြဲ႔ရမ်ားျဖစ္ျပီး ဘာသာစကားတစ္မ်ိဳးထက္ ပိုမိုတတ္ကၽြမ္းၾကသည္။
စာသင္သက္ရင့္ေသာသူမ်ားျဖစ္ျပီး WESLI တြင္ ၁၅ႏွစ္ေက်ာ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ျပီးသူမ်ားလည္းျဖစ္သည္။ ယင္းအခ်က္သည္ WESLI ၏ တမူထူးျခားေသာ စိတ္ဓာတ္အင္အားမ်ားကို ျမင္သာေစသည္။

အဂၤလိပ္စာ အထူးျပဳသင္ၾကားေရး အဆင့္ ၈ ဆင့္

(အတန္းတစ္ခ်ိန္လွ်င္ ၂နာရီႏွဳန္းျဖင့္ တစ္ပတ္လွ်င္ ၂ရက္မွ ၃ရက္အထိ ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္သည္။)

 

OVERSEAS CONDITIONAL ADMISSION (OCA): ျပည္ပေက်ာင္းသား ျခြင္းခ်က္၀င္ခြင့္ (အိုစီေအ)

OCA သည္ တကၠသိုလ္တက္ေရာက္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ အဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္း မျပည့္မီေသးသည့္ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ၀င္ခြင့္ရရန္ေဆာင္ရြက္ရသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ WESLI ၏ 700 level Academic အတန္းကို ေအာင္ျမင္သူမ်ားသည္ တကၠသိုလ္ဒုတိယပညာသင္ႏွစ္သို႔ ၀င္ခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ WESLI မွ ေထာက္ခံစာကို TOFEL အမွတ္စာရင္းအစား အဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္းကို ေဖာ္ျပရာတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

OCA ကို ဘယ္အခ်ိန္မွာ အသံုးျပဳသင့္ပါသလဲ ?

ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ရရွိေသာ္လည္း WELSI သို႔လာေရာက္ျပီး အဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္း ျမွင့္တင္ရန္လိုအပ္သည့္ ေက်ာင္းသားဗီဇာရရန္ အလြန္ခက္ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွ ေက်ာင္းသားမ်ား အသံုးျပဳသင့္ပါသည္။ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ရရွိထားေသာ တကၠသိုလ္ သို႔မဟုတ္ ေကာလိပ္မွ ျခြင္းခ်က္၀င္ခြင့္စာတစ္ေစာင္ပို႔ေပးမည္ျဖစ္ျပီး WESLI မွ ထိုအခ်က္ကို ေက်ာင္းသား၏ I-20(ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ဖိတ္ၾကားလႊာ) ေပၚတြင္ ေဖာ္ျပေပးမည္ျဖစ္သည္။

OCA ကို ဘယ္လိုရယူႏိုင္မလဲ

OCA ေလွ်ာက္ထားရန္ အခ်က္အလက္ျပည့္စံုေသာ(ပညာေရး ၊ ေငြေၾကး စသည္) ေက် ာင္း သား မ် ား အ တြက္ WELSI မွ တကၠသိုလ္ပညာေရးအၾကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ားမွထံမွ အကူအညီ ရ ယူႏ ုိင္ မည္ ျ ဖစ္ သည္.

 

မိမိႏွင့့္ သင့္ေတာ္ေသာ အေမရိကန္တကၠသိုလ္တစ္ခုကို ဘယ္လိုရွာေဖြေလွ်ာက္ထားမလဲ

WESLI တြင္ ေက်ာင္းတက္ေနစဥ္အတြင္း တကၠသိုလ္ပညာေရးအၾကံေပးပုဂၢိဳလ္မွ သင့္ေတာ္ေသာ တကၠသိုလ္ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာမ်ား ျဖည့္စြက္ျခင္း ၊ ေက်ာင္းေလွ်ာက္ရန္လိုအပ္ေသာစာေမးပြဲမ်ားေျဖဆိုႏိုင္ရန္ စီစဥ္ျခင္းတို႔ကို ၀န္ေဆာင္ခထပ္မံေပးရန္မလိုဘဲ အခမဲ့ကူညီေပးမည္ျဖစ္သည္။ Wisconsin ရွိ ဘြဲ႔ၾကိဳသင္တန္းအမ်ားစု ႏွင့္ ဘြဲ႔သင္တန္းအခ်ိဳ႕တြင္ WESLI၏ ေထာက္ခံစာကို TOEFL အမွတ္စာရင္းအစား အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

အခ်ိန္ပိုင္းတကၠသိုလ္သင္တန္းမ်ား

အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာေက်ာင္းသားမ်ားကို WESLI မွ University of Wisconsin ၊ Edgewood College ၊ Lakeland College ႏွင့္ Upper Iowa University တို႔တြင္ တက္ေရာက္ႏိုင္ရန္ ကူညီစီစဥ္ေပးမည္။

အျခားအခမဲ့၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား – ေပ်ာ္ပဲြရႊင္ပဲြမ်ား၊ အျပန္အလွန္စကားေျပာေဖာ္မ်ား၊ စသည္ …

 

CONVERSATION PARTNERS: အျပန္အလွန္စကားေျပာေဖာ္မ်ား

WESLI ရွိ Activities Coordinator မွ ဘာသာစကားခ်င္း ေလ့လာဖလွယ္လိုေသာ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးပါမည္။

ေလဆိပ္တြင္ လာၾကိဳေပးျခင္း

ႏွစ္ပတ္ၾကိဳတင္ျပီး မိမိေရာက္မည့္အခ်ိန္ႏွင့္ အျခားခရီးသြားအခ်က္အလက္မ်ားကို ပို႔ေပးပါက Madison ေလဆိပ္သို႔လာၾကိဳေပးျပီး ေနထိုင္မည့္အေဆာင္ သို႔မဟုတ္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္အတူေနမည္ဆိုပါက ေနမည့္ မိသားစုထံသို႔ ပို႔ေပးမည္ျဖစ္သည္။

WESLI တြင္ ကြန္ပ်ဴတာခန္းတစ္ခန္း၊ laptop ခန္းတစ္ခန္းႏွင့္ listening ခန္းတစ္ခန္း ထားရွိထားျပီး အိမ္စာလုပ္ရန္ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္အင္တာနက္ ကို ၾကိဳးျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ၾကိဳးမဲ့ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း အခမဲ့သံုးစြဲႏိုင္ပါသည္။

အျခား : WESLI မွ ၀န္ထမ္းမ်ားက immigration အတြက္ အၾကံဥာဏ္ေပးျခင္း ၊ ဘဏ္အေကာင့္ဖြင့္ျခင္း၊ တယ္လီဖုန္း၀န္ေဆာင္မွဳအသံုးျပဳျခင္း၊ ဆရာ၀န္ရွာေပးျခင္း ႏွင့္ အျခားျပႆနာမ်ားကို ကူညီေပးရွင္းေပးမည္ျဖစ္သည္။

 

RECREATIONAL AND CULTURAL အပန္းေျဖစရာမ်ား ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမွဳ

လွဳပ္ရွားမွုမ်ား ။ WESLI ရွိ Activities Coordinator မွ ပါတီပြဲမ်ား၊ အပန္းေျဖစရာ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္လွဳပ္ရွားမွဳမ်ား ႏွင့္ ကြင္းဆင္းေလ့လာေရးခရီးစဥ္မ်ားကို စီစဥ္ေပးမည္ျဖစ္ျပီး အဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္းျမွင့္တင္လိုသူမ်ားအတြက္လည္း အတန္းခ်ိန္ျပင္ပတြင္ ေစတနာ့၀န္ထမ္းလုပ္ကိုင္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကိုလည္း ကူညီရွာေဖြေပးမည္္ျဖစ္သည္။ ထိုအစီအစဥ္မ်ားထဲမွ အခ်ိဳ႕ကို အခမဲ့ ပါ၀င္ႏိုင္မည္ျဖစ္ျပီး ၀င္ေၾကးေပးရသည့္ အစီအစဥ္မ်ားလည္းရွိသည္။

 

HOUSING – Comfortable & Affordable သက္ေတာင့္သက္သာရွိျပီး စားရိတ္နည္းေသာ အိမ္ရာမ်ား

WESLI ရွိအေဆာင္ သို႔မဟုတ္ homestay (ေဒသခံအိမ္တြင္ေနထိုင္ျခင္း) ကို လက္ခံမည့္ အေမရိကန္မိသားစုအိမ္ အား WESLI ရွိ Housing Coordinator (အိမ္ယာစီမံေရးမွဴး) မွ ရွာေဖြ စီစဥ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ In shared housing (အိမ္တအိမ္တြင္ေက်ာင္းသားမ်ားစုေပါင္းေနထိုင္ျခင္း) အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ အိမ္ယာစီမံေရးမွဴးသည္ ႏိုင္ငံေပါင္းစံုမွ ေက်ာင္းသားမ်ား အတူတကြေနထိုင္ႏိုင္ရန္ အတတ္ႏိုင္ဆံုးစီစဥ္ေပးမည္ျဖစ္ျပီး ေနထိုင္စဥ္အတြင္းတြင္လည္း လိုအပ္သမွ်ကို ကူညီေပးမည္ျဖစ္သည္။ အေဆာင္ေနျခင္း သို႔မဟုတ္ homestay (ေဒသခံအိမ္တြင္ေနထိုင္ျခင္း) ေနျခင္းတုိ႔အတြက္ ကုန္က်စားရိတ္မွာ တူညီသေလာက္ရွိျပီး မိမိေရြးခ်ယ္ေသာေနရာတြင္ ၂လအနည္းဆံုးေနထိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းေလွ်ာက္လႊာရွိ ကုန္က်စားရိတ္ဇယားတြင္ လက္ရွိေစ်းႏွဳန္းမ်ားကို သြားေရာက္ၾကည့္ရွုႏိုင္ပါသည္။

 

المهجع: အေ ဆာင္

WESLI ရွိအေဆာင္ကို ၂၀၀၃ ၾသဂုတ္လတြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ အေဆာင္တြင္ ေက်ာင္းသား၄ေယာက္အတြက္အခန္းႏွစ္ခန္း၊ ေရခ်ိဳးခန္း ႏွစ္ခန္းထားေပးထားျပီး မီးဖိုေဆာင္ႏွင့္ ဧည့္ခန္းတစ္ခန္းထည့္သြင္းေပးထားသည္။ အေဆာင္တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ပရိေဘာဂ၊ အိပ္ယာခင္းမ်ား၊ ေခါင္းအံုးမ်ား၊ မ်က္ႏွာသုတ္ပ၀ါမ်ား၊ ပန္းကန္ ခြက္ေယာက္မ်ား၊ မီးဖိုေဆာင္သံုးပစၥည္းမ်ား၊ တီဗီ၊ ဗီဒီယို ကတ္ဆက္ရီေကာ္ဒါ၊ ဒီဗီဒီစက္၊ စီဒီစက္၊ ဖုန္း ႏွင့္ ျမန္ႏွဳန္းျမင့္ အင္တာနက္တို႔ကို ထည့္သြင္းေပးထားသည္။ WESLI မွ တစ္ဘေလာက္သာကြာေ၀းျပီး အေဆာင္အနီးတြင္ ေစ်းဆိုင္မ်ား၊ စားေသာက္ဆုိင္မ်ား၊ ေကာ္ဖီဆိုင္မ်ား ႏွင့္ ပန္းျခံမ်ားလည္းရွိသည္။ အေဆာင္လခတြင္ အစားအေသာက္စားရိတ္မပါ၀င္ပါ။ ကုိယ္တိုင္မခ်က္လိုဘဲ ဆိုင္မွ မွာယူစားေသာက္လိုသူမ်ားအတြက္လည္း စားေသာက္ဆိုင္မ်ားမွ မွာယူစားေသာက္ႏုိင္ပါသည္။

 

HOMESTAY مع عائلة أمريكية: အေမရိကန္မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့္အတူေနထိုင္ျခင္း

သင္ႏွင့္အတူေနထိုင္မည့္ အေမရိကန္မိသားစုသည္ ကေလးရွိေသာ သို႔မဟုတ္ ကေလးမရွိေသာ အိမ္ေထာင္သည္ မိသားစု သို႔မဟုတ္ တဦးတည္းသီးသန္႔ေနသူ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ႏိုင္သည္။ သြားေရာက္ေနမည့္ေက်ာင္းသားအတြက္ သီးသန္႔အခန္းတစ္ခန္းထားရွိေပးမည္ျဖစ္ျပီး ထိုအိမ္အမ်ားစုမွာ WESLI မွာ ၃ကီလုိမီတာမွ ၁၀ကီလိုမီတာအတြင္းရွိၾကသည္။ ဘတ္စ္ကားျဖင့္ ၁၅မိနစ္မွ ၄၅ မိနစ္အတြင္း WESLI သို႔ေရာက္ရွိႏိုင္သည္။ မိသားစုအမ်ားစုမွာ အိမ္အတြင္းတြင္ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းကို ခြင့္မျပဳၾကေပ။ အစားအေသာက္ကုိ မ်ားေသာအားျဖင့္ မိမိေနထိုင္ေသာ အိမ္မွ တာ၀န္ယူေလ့ရွိေသာ္လည္း ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ WESLI မွ ထိုအိမ္သို႔ ေန႔လည္စာအျမဲ ျပန္စားႏိုင္ျခင္းမရွိတတ္ေသာေၾကာင့္ တစ္လလွ်င္ ေဒၚလာ၁၀၀ခန္႔ အစားအေသာက္အတြက္ ေဆာင္ထားသင့္ပါသည္။


STUDENT (F-1) VISA: ေက်ာင္းသားဗီဇာ (F-1):

အေမရိကန္တြင္ ေက်ာင္းတက္မည္ဆိုပါက ေက်ာင္းသားဗီဇာရရွိထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ေက်ာင္းသားဗီဇာျဖင့္ အခ်ိန္ျပည့္ေက်ာင္းတက္ခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္ျပီး အေမရိကန္တြင္ တရား၀င္ဆက္လက္ေနထိုင္ရန္ ေက်ာင္းတက္ေနစဥ္အတြင္း အခ်ိန္ျပည့္ တက္ေရာက္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ အခ်ိန္ျပည့္ English သင္တန္း ေက်ာင္းသားတစ္ဦးသည္ တစ္ပတ္လွ်င္ အနည္းဆံုး ၁၈နာရီ၊ WESLI တြင္တက္ေရာက္သည့္ အခ်ိန္ျပည့္ေက်ာင္းသားသည္ တစ္ပတ္လွ်င္ နာရီ ၂၀ တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္သည္။

I-20 သည္ အေမရိကန္ရွိ တကၠသိုလ္တစ္ခုမွ သင့္အားေက်ာင္း၀င္ခြင့္လက္ခံလုိက္ေၾကာင္းျပရသည့္ စာရြက္စာတမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ WESLI သည္ ျပည္နယ္ဥပေဒႏွင့္အညီ အေမရိကန္တြင္ ေက်ာင္းတက္လိုေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို သာ ၀င္ခြင့္ျပဳေသာ ေက်ာင္းျဖစ္သည္။ အေမရိကန္တြင္ေက်ာင္းတက္ရန္အတြက္ ဗီဇာေလွ်ာက္ထားရာတြင္ မိမိေလွ်ာက္ထားေသာတကၠသိုလ္မွ လက္ခံေၾကာင္း၊ အခ်ိန္ျပည့္သင္တန္းအတြက္ သင္တန္းေၾကးေပးျပီးေၾကာင္း တစ္လသက္တမ္းထက္ မေက်ာ္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကိုေဖာ္ျပေပးရမည္။
*F-1 ေက်ာင္းသားဗီဇာေလွ်ာက္ထားမည့္္သူမ်ားသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စာရြက္စာတမ္း၃မ်ိဳးလံုးကို ေက်ာင္း၀င္ခြင့္လက္ခံသည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားမထုတ္ေပးမီ ေပးပို႔ေပးရမည္။

 

၁။ သင္တန္း၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာ

သင္တန္း၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာကို WESLI ၏ ၀က္ဆိုက္ (www.wesli.com)တြင္ ျဖည့္စြက္ျပီး ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။

ပူးတြဲပါသင္တန္းေလွ်ာက္လႊာကို အီးေမးလ္ (သို႔မဟုတ္) ဖက္စ္ျဖင့္လည္းေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။

 

၂။ ေလွ်ာက္လႊာေၾကး

ေလွ်ာက္လႊာေၾကး ေဒၚလာ ၁၀၀ကို Credit Card (Visa သို႔မဟုတ္ Master ကဒ္) (သို႔မဟုတ္) ေငြလႊဲ (သို႔မဟုတ္) အေမရိကန္ရွိဘဏ္တြင္ ေငြစာရင္းဖြင့္ထားသူ၏ ခ်က္လက္မွတ္ျဖင့္ ေပးပို႔ႏုိင္ပါသည္။

 

၃။ ေငြေၾကးဆိုင္ရာစာရြက္စာတမ္း

ေငြေၾကးဆိုင္ရာစာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ဖက္စ္(သို႔မဟုတ္) အီးေမးလ္ျဖင့္ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။

ေက်ာင္းတက္ေနစဥ္အတြင္း အသံုးျပဳရမည့္ ေက်ာင္းစာရိတ္ႏွင့္ ေနထိုင္စားေသာက္စားရိတ္မ်ားအတြက္ လံုေလာက္ေသာ ေငြေၾကးပမာဏရွိေၾကာင္း အေထာက္အထားျပႏိုင္ရန္ ေအာက္ပါ စာရြက္စာတမ္းမ်ားမွ တစ္ခုကို ေပးပို႔ေပးရပါမည္။

 

က ။ ေလွ်ာက္ထားသူ၏ ကိုယ္ပိုင္ဘဏ္စာရင္းမိတၱဴ
ခ ။ ေလွ်ာက္ထားသူ၏ မိဘ (သို႔မဟုတ္) ေက်ာင္းတက္ရန္ အေထာက္အပံ့ေပးမည့္သူ၏ ဘဏ္စာရင္းမိတၱဴ (အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ ေက်ာင္းတက္ေနစဥ္ ေထာက္ပံ့မည္ဟု သေဘာတူထားေသာစာ ပါ၀င္ရမည္။)
ဂ ။ အစိုးရ (သို႔မဟုတ္) အဖြဲ႔အစည္းမွ ပညာသင္ၾကားေနစဥ္ ကုန္က်စားရိတ္မ်ားကို က်ခံမည့္အေၾကာင္းေရးသားထားေသာ စာရြက္စာတမ္း။

 

I-20 ကုိ UPS ျဖင့္ရယူလိုပါက ေက်ာင္းေလွ်ာက္လႊာေပၚတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ စာပို႔ခကို တစ္ပါတည္း ထည့္ေပးရမည္။

အထက္ပါအခ်က္၃ခ်က္လံုးကို ျပည့္စံုစြာရရွိျပီးသည္ႏွင့္ I-20 ႏွင့္ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ဖိတ္ၾကားလႊာကို ရံုးဖြင့္ရက္ ၂ရက္အတြင္းေပးပို႔ေပးမည္ျဖစ္သည္။
မွတ္ခ်က္။ ။ WESLI တြင္ေက်ာင္းတက္ရန္ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္သည္ အနည္းဆံုး အသက္ ၁၇ ႏွစ္ရွိရပါမည္။ အသက္ ၁၇ ႏွစ္မျပည့္ေသာေက်ာင္းသားကို ျခြင္းခ်က္ အေျခအေနျဖင့္သာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည္ျဖစ္ျပီး ေက်ာင္းသားဘက္မွ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ကုိ ေက်ာင္းသို႔ေပးပို႔ေပးရပါမည္။