Học tiếng Anh tại WESLI

 

SCHOOL PROFILE

WESLI (Wisconsin English Second Language Institute) was established in 1981 in Madison, Wisconsin. WESLI school offers 7 levels of English courses for students who wish to attend undergraduate or graduate school in the U.S., improve their English for professional situations, or study English for self-improvement.

 

TIỂU SỬ TRƯỜNG

WESLI (viết tắt của Wisconsin English Second Language Institute) được thành lập năm 1981 tại Madison, Wisconsin. Trường WESLI có 7 cấp độ khóa học cho sinh viên muốn theo học Đại học và sau Đại học tại Mỹ, và cho những người đi làm hoặc các cá nhân muốn tự nâng cao trình độ Tiếng Anh cho bản thân.

 

30+ Years of Experience

 

SMALL CLASSES AND UNIQUE ENVIRONMENT

WESLI has an average of 200 students who come from all over the world. Usually, at least 25 countries are represented each session. WESLI provides free airport pickup, housing assistance, and university counseling for students. WESLI is accredited by The Commission on English Language Program Accreditation (CEA), is a member of the American Association of Intensive English Programs (AAIEP) and is authorized under federal law to enroll non-immigrant alien students. More information about WESLI can be obtained from our website

at www.wesli.com.

 

Hơn 30 năm kinh nghiệm

 

CÁC LỚP HỌC NHỎ VÀ MỘT MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP KHÁC BIỆT

WESLI có trung bình 200 sinh viên nước ngoài đến từ khắp nơi trên thế giới. Thông thường mỗi khóa học có các sinh viên đến từ tối thiểu 25 quốc gia. WESLI có các dịch vụ đón sinh viên miễn phí tại sân bay, hỗ trợ nhà ở, và tư vấn Đại học cho các sinh viên. WESLI được công nhận bởi Ủy Ban English Language Program Accreditation (viết tắt là CEA), là một thành viên của hiệp hội chương trình Anh ngữ chuyên sâu (AAIEP) của Mỹ và được ủy quyền dạy tiếng anh cho các sinh viên quốc tế theo luật Liên bang. Thông tin về WESLI có thể thu được từ trang Web của chúng tôi www.wesli.com

 

Location

SAFE, FRIENDLY, BEAUTIFUL, & FUN

WESLI is located in downtown Madison, capital of the state of Wisconsin. Madison is two and a half hours northwest of Chicago and one hour west of Milwaukee by car. This area of the United States is called the “Midwest.” The cost of living and studying in the Midwest is much lower than it is on the East and West Coasts.

 

Vị trí

AN TOÀN, THÂN THIỆN, ĐẸP & VUI NHỘN

WESLI tọa lạc tại Trung tâm Thành phố Madison, thủ phủ của bang Wisconsin. Madison cách phía tây bắc của Chicago hai tiếng rưỡi lái xe và cách phía tây của Milwaukee một giờ lái xe. Khu vực này của Mỹ được gọi là “Midwest”, nơi mà chi phí ăn ở và học tập thấp hơn nhiều so với hướng Đông và hướng Tây

People in the Midwest speak standard English, the type of English that is accepted everywhere. WESLI is near the University of Wisconsin, and 25% of Madison’s population is students. That means that Madison is a very

safe city with many recreational activities and social clubs. Madison consistently ranks as a top city in the U.S.A. for safety, beauty, education, affordability, recreational & cultural opportunities, and for the general quality of life. With four lakes, Madison is a truly beautiful city.

 

Người dân vùng Midwest nói tiếng Anh chính thức được công nhận mọi nơi. WESLI ở gần Trường Đại học Wisconsin và 25% dân số của Madison là sinh viên. Điều này có nghĩa là Madison là một thành phố rất an toàn cùng với nhiều hoạt động giải trí và câu lạc bộ xã hội. Madison thường xuyên đứng thứ nhất trong bảng xếp hạng của Mỹ về an toàn, phong cảnh đẹp, giáo dục, khả năng chi trả, giải trí & khám phá văn hóa, và chất lượng chung của cuộc sống. Madison là một thành phố thật sự xinh đẹp với 4 Hồ.

 

Programs

 

TEACHERS AND STAFF

WESLI is as much a family as a school. WESLI’s best references come from recommendations of satisfied students who work hard studying English but also have fun. WESLI’s challenging but family-like atmosphere comes from its special staff, professionals who relate to students personally as well as assist them academically. Most of the faculty (many of whom have M.A.s) speak two or more languages, have years of teaching experience both abroad and in the U.S., and have taught at WESLI for over 10 years.

 

Chương trình học

 

GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN

WESLI giống như một gia đình. Những lời tham khảo tốt nhất về WESLI đến từ chính sự giới thiệu của các sinh viên, những người đã học tập Tiếng Anh chăm chỉ, hài lòng với khóa học và có cả sự yêu thích. Môi trường học tập với yêu cầu khắt khe nhưng cũng thân thiện của WESLI đến từ các nhân viên và giáo viên, những người đã sống cùng với sinh viên và giúp họ học tập. Hầu hết giảng viên (rất nhiều người có bằng thạc sỹ) nói ít nhất 2 ngôn ngữ, có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy ở nước ngoài và trong nước , và đã dạy tại WESLI trên 10 năm.

 

CLASSES AND SCHEDULE:

WESLI offers 7 levels of English courses ranging from Low Beginning to High Advanced (see our sample course list here or current session course list on our website). The classes at WESLI have an average of only 10 students. When students arrive at WESLI, they take a placement test. Students take one level per session. A session is about two months long. Full-time students take 18 – 22 hours of classes per week. They should expect 10-15 hours of homework per week. At the end of each session students register for classes for the following session if they wish to continue their studies. (Please see our session dates and cost estimation on the application form or on our website.)

 

LỚP HỌC VÀ LỊCH HỌC

WESLI có 7 cấp độ học tiếng Anh từ thấp đến cao cấp (xem danh sách khóa học của chúng tôi ở đây hoặc danh sách khóa học hiện tại trên Website của chúng tôi). Các lớp học ở WESLI có trung bình chỉ 10 sinh viên. Khi sinh viên đến WESLI, họ làm một bài thi để xếp lớp. Sinh viên lấy một cấp độ cho mỗi đơn vị. Một đơn vị kéo dài khoảng 2 tháng. Sinh viên học cả ngày 18-22 giờ cho mỗi tuần. Họ sẽ mất 10-15 giờ mỗi tuần để làm bài tập về nhà. Kết thúc mỗi đơn vị học, sinh viên đăng ký cho lớp học tiếp theo nếu họ muốn tiếp tục theo học. (Vui lòng xem ngày nhập học và học phí trên mẫu đơn đơn hoặc trên website www.wesli.com).

 

WESLI Course List:

7 Levels of Intensive English:

(Each class is 2 hours long, and is held either 3 days/week or 2 days/week)

 

Danh sách khóa học của WESLI

7 Cấp độ của Anh ngữ chuyên sâu

(mỗi lớp học dài 2 giờ và được tổ chức 3 ngày hoặc 2 ngày/ tuần)

 

Beginning Levels:

(100 – 300)

 • Grammar
 • Reading
 • Writing
 • Listening and Speaking

 

Cấp độ từ đầu

(100 – 300)

 • Ngữ pháp
 • Đọc
 • Viết
 • Nghe và Nói

 

Intermediate Levels:

(400-500)

 • Grammar
 • Reading
 • Writing
 • Academic Listening and Speaking
 • Pronunciation
 • Communication & Culture

 

Cấp độ trung bình

(400-500)

 • Ngữ pháp
 • Đọc
 • Viết
 • Nghe và nói cho học thuật
 • Phát âm
 • Giao tiếp và Văn hóa

 

Advanced Levels

(600-700)

 • Grammar:
 • Academic Reading and Writing
 • Academic Listening and Speaking:
 • Pronunciation:
 • Communication and Culture:
 • Reading and Discussion:
 • International Business Essentials:
 • Essential Vocabulary:
 • Business
 • Slang, Listening, and Everyday English
 • Current Topics and Public Speaking Skills
 • TOEFL Preparation: Writing
 • TOEFL Preparation: Reading, Listening and Speaking
 • IELTS Preparation
 • University Colleges for-credit courses (Anthropology 101 or Business 101)

The actual course schedule for each session is updated on our website     www.wesli.com

 

Cấp độ cao cấp

(600-700)

 • Ngữ pháp
 • Lớp đọc và viết cho học thuật
 • Lớp nghe và nói cho học thuật
 • Phát âm
 • Giao tiếp và Văn hóa
 • Đọc và thảo luận
 • Kinh doanh quốc tế căn bản
 • Từ vựng căn bản
 • Kinh doanh
 • Tiếng lóng, Nghe và tiếng Anh hàng ngày
 • Chủ đề hiện tại và kỹ năng nói trước công chúng
 • Chuẩn bị TOEFL: Viết
 • Chuẩn bị TOEFL: đọc, nghe và nói
 • Chuẩn bị IEL TS
 • Khóa học có tín chỉ cho các trường Cao đẳng (Nhân chủng học 101 hoặc Kinh doanh101)

Lịch khóa học thực tế cho mỗi đơn vị học được cập nhật trên www.wesli.com

 

WESLI ENGLISH ONLINE COURSES

www.english.wesli.com

Students can study anywhere, anytime     –24 hours a day!

 

CÁC KHỎA HỌC TIẾNG ANH ONLINE CỦA WESLI

www.english.wesli.com

Sinh viên có thể học mọi luc mọi nơi – 24h 1 ngày!

Counseling:

Free University Counseling!

 

OVERSEAS CONDITIONAL ADMISSION (OCA):

OCA is a university admission process by which a student whose English level is not high enough for full admission can get a letter of conditional admission. When the student has successfully completed WESLI’s that student is admitted for the next semester of university. A WESLI recommendation may be used to demonstrate English proficiency instead of a TOEFL or IELTS score.

 

Tư vấn

Tư vấn Đại học miễn phí !

 

NHẬP HỌC CÓ ĐIỀU KIỆN VƠI SINH VIÊN NƯỚC NGOÀI ( Viết tắt là OCA)

OCA là một quá trình tuyển sinh đại học cho một học sinh chưa có đủ trình độ tiếng Anh để nhập học. Sau khi hoàn thành đầy đủ khóa học của WESLI, học sinh này sẽ được nhập học vào học kỳ tiếp theo của trường đại học. Một thư giới thiệu từ WESLI có thể được sử dụng để chứng thực khả năng tiếng anh thay cho điểm TOEFL hoặc IELTS.

 

WHO SHOULD GET AN OCA? If a student is from a country where it is quite difficult to get a student visa,

it often helps if a university accepts the student and requires him/her to come to WESLI to improve his/her English. The university or college will send a letter of conditional admission and WESLI will write that fact on the student’s I-20.

 

AI NÊN NHẬN OCA?

Nếu sinh viên đến từ một nước khó nhận visa sinh viên, sẽ là dễ dàng hơn nếu trường đại học tiếp nhận sinh viên và yêu cầu họ học tiếng anh tại WESLI để cải thiện trình độ. Trường đại học hoặc cao đẳng sẽ gửi một thư nhập học có điều kiện và WESLI sẽ viết điều đó trên I-20.

 

HOW CAN A STUDENT GET AN OCA? WESLI’s University Advisor can help students who are

academically and financially qualified apply for OCA.

 

LÀM THẾ NÀO ĐỂ NHẬN ĐƯỢC OCA?

Các tư vấn về tuyển sinh đại học của WESLI có thể giúp những sinh viên, những người có đủ điều kiện về trình độ học tập và tài chính nộp đơn cho OCA.

 

FINDING THE RIGHT U.S. UNIVERSITY:

While at WESLI the University Advisor will help students choose a university program, fill out the application

forms and arrange to take the necessary tests. There is no extra charge for this service. WESLI’s recommendation can be used in place of TOEFL and IELTS scores for most undergraduate programs and some

graduate programs in Wisconsin.

CHỌN TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ PHÙ HỢP

Tại WESLI, các tư vấn viên về tuyển sinh đại học giúp sinh viên chọn chương trình đại học, điền hồ sơ và chuẩn bị các bài thi bắt buộc miễn phí. Sự giới thiệu của WESLI có thể được sử dụng thay cho kỳ thi TOEFL và IEL TS cho hầu hết các chương trình Đại học và một vài chương trình sau Đại học ở Wisconsin.

PART-TIME UNIVERSITY COURSES:

If a student is qualified, WESLI can help arrange part-time classes for academic credit at the University of

Wisconsin-Madison Edgewood College, Herzing University, Lakeland College, Madison College, Upper Iowa University, or UW Colleges.

 

CÁC KHÓA HỌC BÁN THỜI GIAN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Nếu sinh viên đáp ứng được, WESLI có thể sắp xếp các lớp học bán thời gian lấy tín chỉ ở Trường Đại học Wisconsin-Madison, trường cao đẳng Edgewood, trường đại học Herzing, trường cao đẳng Lakeland, trường cao đẳng Madison, trường đại học Upper Iowa, hoặc các trường cao đẳng UW.

Other Services

 

RECREATIONAL AND CULTURAL ACTIVITIES:

WESLI’s Activities Coordinator plans parties, recreational activities and local trips, and helps you find volunteer opportunities so you can improve your English outside of class. Some planned activities are free; others have a fee.

Các dịch vụ khác

CÁC HOẠT ĐỘNG GIẢI TRÍ VÀ VĂN HÓA

Người tổ chức hoạt đông của WESLI lên kế hoach các buổi tiệc, các hoạt động giải trí, du lịch địa phương và giúp bạn tìm cơ hội tình nguyện vì vậy bạn có thể cải thiện tiếng Anh của bạn bên ngoài lớp học. Một vài hoạt động là miễn phí; một số khác có tính phí.

 

AIRPORT PICK-UP:

WESLI will pick you up at the Madison airport and take you to your dormitory or homestay family. Please

send us your arrival information at least two weeks in advance.

 

ĐÓN Ở SÂN BAY

WESLI sẽ đón bạn ở Sân bay Madison và đưa bạn đến kí túc xá hoặc ở nhà người dân. Vui lòng gửi cho chúng tôi thông tin đến sân bay ít nhất trước 2 tuần.

 

Page 10

 

FUN ACTIVITIES, CONVERSATION HOURS & MORE!

 

CONVERSATION HOURS AND WRITING CENTER:

WESLI teachers will help you with your English at regularly scheduled conversation hours and in the writing center.

 

CÁC HOẠT ĐỘNG GIẢI TRÍ, CÁC BUỔI NÓI CHUYỆN VÀ HƠN THẾ NỮA!

 

CÁC BUỔI NÓI CHUYỆN VÀ TRUNG TÂM VIẾT

Giáo viên WESLI sẽ giúp bạn học tiếng Anh vào các giờ đàm thoại được sắp lịch thường xuyên và trong các trung tâm viết.

 

COMPUTER AND STUDY ROOMS

WESLI has a computer room, a wireless network, and a study room. You can do your homework on the computers, and you also have free and fast Internet access through cable or wireless connections.

 

PHÒNG MÁY TÍNH VÀ PHÒNG HỌC

WESLI có một phòng máy tính có mạng không dây và một phòng học. Bạn có thể làm bài tập về nhà trên máy tính và bạn cũng có truy cập Internet tốc độ cao miễn phí thông qua các kết nối cáp hoăc không dây.

 

HELP WITH EVERYDAY LIFE:

WESLI staff will help you with opening a bank account, finding doctors, and solving problems.

GIÚP ĐỠ HẰNG NGÀY

Nhân viên WESLI sẽ giúp bạn mở tài khoản Ngân hàng, tìm Bác Sĩ và giải quyết các thắc mắc.

 

Housing:

Comfortable & Affordable!

WESLI’s Housing Coordinator will arrange housing for you in the WESLI dormitory or in a homestay with an American family. In shared housing situations, the Housing Coordinator makes every effort to place students from different countries together and will also help you with any problems you might have in your living situation. If you choose to live in the dormitory or with an American family, you must stay for two months (one

WESLI session) before moving. These two options have about the same total cost. Please see the application form for current information on housing prices.

 

Nhà ở

Thoải mái và giá cả phải chăng!

Các điều phối viên về nhà ở của WESLI sẽ sắp xếp nhà ở cho bạn trong kí túc xá của WESLI hoặc ở cùng nhà với một gia đình Mỹ. Trong trường hợp ở chung nhà, điều phối viên nhà ở sẽ cố gắng sắp xếp các sinh viên từ các nước khác nhau sống cùng nhau và họ cũng sẽ giúp bạn bắt kỳ vấn đề nào bạn có thể gặp phải trong cuộc sống. Nếu bạn chọn sống trong ký túc hoặc sống cùng gia đình người Mỹ, bạn phải ở trong 2 tháng (một khóa học WESLI) trước khi chuyển đi. Hai lựa chọn này có chi phí giống nhau.Vui lòng xem mẫu đơn cho thông tin về giá nhà.

 

HOMESTAY WITH AN AMERICAN FAMILY

Your American family may be a couple with or without children, or a single person. You will have a private

room. Most families live 3 to 10 kilometers from WESLI, or about 15 to 45 minutes by bus. Most families do

not permit smoking in the house. Most food is provided by the host family, but students might not always be

able to go from WESLI back to their homestays for lunch, so students should plan on approximately $100 per

month extra for food.

 

SỐNG CÙNG GIA ĐÌNH MỸ

Gia đình Mỹ mà bạn ở cùng có thể là một cặp vợ chồng có hoặc không có trẻ con, hoặc một người độc thân. Bạn sẽ có phòng riêng Hầu hết các gia đình sống cách WESLI khoảng 3 đến 10 km, 10 đến 15 phút đi xe buýt. Các gia đình không cho phép hút thuốc trong nhà. Hầu hết thức ăn cung cấp bởi chủ nhà, nhưng sinh viên không phải lúc nào cũng đi từ WESLI về nhà để ăn trưa, vì thế các sinh viên nên chuẩn bị thêm khoảng $100 mỗi tháng cho thức ăn.

 

DORMITORY

In WESLI’s dormitory, four students share a two-bedroom, two-bathroom apartment. There is a full kitchen  and a living room in each suite. Suites are fully equipped with everything that students need: furniture, linens, pillows, towels, dishes, silverware, TV, DVD & CD player, telephone, and high speed internet access. The

dormitory is located one block from WESLI. There are many interesting shops, restaurants, coffee houses, and parks in the area. The dormitory fee does not include meals.

 

KÝ TÚC XÁ

Trong kí túc xá của WESLI, 4 sinh viên chia sẻ một căn hộ có hai phòng ngủ, hai phòng tắm, một phòng bếp, một phòng khách. Mỗi căn hộ được trang bị đầy đủ mọi thứ mà sinh viên cần: đồ nội thất, ga, gối, khăn tắm, bát đĩa, đồ dùng bằng bạc, TV, đầu DVD & CD, điện thoại, truy cập Internet tốc độ cao. Ký túc xá cách WESLI một tòa nhà. Có rất nhiều nhà cửa hàng, nhà hàng, quán café, và chỗ đỗ xe trong khu vục. Chi phí nhà ở kí túc không bao gồm bữa ăn.

 

Admission/Visa

 

STUDENT (F-1) VISA:

If your main purpose for coming to the U.S. is to study, you need a student visa. A student visa allows you to study full-time, and requires that you continue to study full-time during your stay in order to remain in the U.S. legally. A full-time English student must take at least 18 hours of class per week. Full-time students at WESLI usually study 20 hours per week.

 

Thư mời học/Visa

VISA SINH VIÊN (F1)

Nếu mục đích chính của bạn đến Mỹ để học, bạn cần visa sinh viên. Visa sinh viên cho phép bạn học toàn thời gian, và yêu cầu bạn tiếp tục học toàn thời gian trong suốt quá trình học để có thể ở Mỹ một cách hợp pháp. Một

sinh viên tiếng Anh họ toàn thời gian phải học ít nhất 18 giờ mỗi lớp một tuần. Những sinh viên toàn thời gian ở WESLI thường học 20 giờ mỗi tuần.

 

I-20

If you will apply for a student visa at the U.S. consulate in your country, you will need an I-20 to show you have been accepted by an educational institution in the U.S. To process your application and send an I-20 and acceptance materials to you, we must receive the following 4 items by email, fax or mail:

 1. An Application Form. You can also find this form on WESLI’s website (www.wesli.com), and submit it online.
 2. Passport Information. A copy of the personal information page in your passport.
 3. Financial Documentation. Proof that you have enough money to pay your tuition and live in Madison can be any one of the following (see application form for the amount required):

A – A copy of your personal bank statement.

B – A copy of your parents’ or other sponsor’s bank statement, with a signed letter saying that this person agrees to support you in the U.S.

C – A document from your government or the agency paying for your studies saying that they will pay for your expenses.

 1. $125 Application Fee. You can pay this fee by credit card (Visa or MasterCard), money order, or a personal check from a U.S. bank account.

To receive your I-20 by UPS, please enclose the mailing fee indicated on the application form.

Once WESLI receives these items, we will review your information and send your I-20 and acceptance materials within 2 business days. When you enter the U.S. with WESLI’s I-20, you must enroll at WESLI (not another school) within 30 days of your arrival. WESLI is authorized under federal law to enroll non-immigrant alien students. Students must be at least 17 years old to study at WESLI. Students younger than 17 can be accepted only in some circumstances. Please contact us about your specific situation.

 

I-20

Nếu bạn nộp đơn xin visa sinh viên ở đại sứ quán Mỹ ở nước của bạn, bạn sẽ cần một cái I-20 để chỉ ra rằng bạn đã được chấp nhận bởi một tổ chức giáo giục của Mỹ. Để xử lý đơn của bạn và gửi I-20 và giấy tờ chấp thuận tới cho bạn, chúng tôi phải nhận 4 thứ sau bằng thư điện tử, fax hoặc qua đường bưu điện:

 1. Mẫu đơn. Bạn có tìm trên website của WESSLI (www.wesli.com), và nộp đơn online.
 2. Thông tin Hộ chiếu. Một bản copy thông tin của bạn trong hộ chiếu.
 3. Chứng minh tài chính. Giấy tờ chứng minh bạn có đủ tiền để trả học phí và sống ở Madison có thể là bất kỳ cái nào trong những thứ sau đây (xem mẫu đơn cho tổng số tiền yêu cầu):

A – Một bản sao kê hàng tháng của ngân hàng bạn.

 

B – Một bản sao kê hàng tháng của ngân hàng của bố mẹ bạn hoặc người bão lãnh bạn, cùng một lá thư có chữ ký nói rằng người này đồng ý hỗ trợ khi bạn ở Mỹ.

C – Giấy tờ từ chính phủ hoặc cơ quan chi trả cho việc học của bạn nói rằng họ sẽ trả cho chi phí của bạn

 1. 125 đô la tiền phí nộp đơn. Bạn có thể trả phí này bằng thẻ tín dụng (Visa or MasterCard), ngân phiếu, séc cá nhân từ một tài khoản ngân hàng Mỹ.

Để nhận I-20 bằng UPS, vui lòng kèm theo phí gửi thư như ghi trên mẫu đơn Ngay khi WESLI nhận được các thứ này, chúng tôi sẽ kiểm tra lại thông tin của bạn và gửi I-20 và các giấy tờ chấp nhận trong vòng 2 ngày làm việc. Khi bạn vào Mỹ với I-20 của WESLI, bạn phải đăng ký ở WESLI (không phải các trường khác) trong vòng 30 ngày kể từ ngày bạn đến Mỹ. WESLI được ủy quyền theo luật liên bang để ghi danh các sinh nước ngoài không di dân. Học viên phải ít nhất 17 tuổi trở lên để học ở WESLI. Học sinh dưới 17 tuổi có thể được chấp nhận trong một vài trường hợp. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi về tình hình cụ thể của bạn.

“When I first came to WESLI I had issues with grammar, writing, and listening and speaking, but WESLI helped me a lot. WESLI offers Free Conversation Hours which helped me talk, hear new vocab, and correct my mistakes. At first my writing wasn’t good, but it improved a lot thanks to my writing classes and also WESLI’s Free Writing Hour.”

 

Dạy tiếng Anh từ năm 1981

 

“Lần đầu tiên đến trường WESLI tôi đã có vấn đề với ngữ pháp, viết, nghe và nói, nhưng WESLI đã giúp

tôi rất nhiều.WESLI tổ chức miễn phí các buổi nói chuyện và nó đã giúp tôi nói, nghe từ mới và sửa lại các lỗi tôi đã mắc. Đầu tiên tôi viết không được tốt, nhưng nó đã cải thiện rất nhiều nhờ vào các lớp học viết tôi theo học và các lớp viết miễn phí của WESLI”

– Mohammad Zawawi, Saudi Arabia

 

“Living in the dorm is very comfortable because it has a kitchen, a sofa, two bedrooms and two bathrooms. Also, it’s easy to make friends from different countries. Madison is an easy to love city because it’s safe and beautiful. People are friendly and there are many delicious restaurants and markets. I enjoy living in Madison!”

 

“Sống ở kí túc xá rất là thuận tiện vì nó có 1 bếp, 1 ghế sofa, 2 phòng ngủ và 2 nhà tắm. Và bạn cũng dễ dàng kết bạn với các bạn từ các nước khác nhau. Madison là một thành phố dễ mến vì nó an toàn và đẹp. Mọi người rất thân thiện và có nhiều nhà hàng và siêu thị ở đây. Tôi thích sống ở Madison”

– Mini Miyazaki, Japan

 

“WESLI is the perfect English school for you. Each staff member is willing to listen and find a solution for all problems students may face. Classes are small and the maximum number of students per class is around fifteen. That makes students understand better and give feedback to each other. WESLI also gives students the chance to receive some college credits and then transfer them to universities.”

 

“WESLI là một trường học tiếng Anh hoàn haỏ cho bạn. Mỗi nhân viên sẵn sàng lắng nghe và tìm ra giải pháp cho tất cả các vấn đề các Sinh viên có thể gặp. Lớp học có kích thước nhỏ và lượng sinh viên lớn nhất trong mỗi lớp là khoảng 15 người đã giúp cho sinh viên hiểu nhau và góp ý cho nhau tốt hơn. WESLI cũng tạo cơ hội cho các sinh viên nhận các chứng chỉ Cao Đẳng và sau đó chuyển tiếp lên các trường Đại Học

 • Sayouba Savadogo, Burkina Faso

 

“WESLI is the right place to meet the goal of learning English. The daily activities in classes I have faced are as casual as academic. WESLI has also given me the opportunity to create a bond of brotherhood with people from different parts of the world. Through daily interaction, those people have become my family, my family of Madison.”

 

“WESLI là điểm đến đúng đắn để đáp ứng mục tiêu học tiếng Anh. Các hoạt động hàng ngày trong lớp học của WESLI cũng giống như trong các trường đại học. WESLI giúp tôi có cơ hội để tạo nên một mối liên kết bền chặt với mọi người trên khắp thế giới. Thông qua các hoạt động hàng ngày, mọi người đã trở thành gia đình của tôi, Gia đình của Madison”

 

 • Alejandra Hurtado, Venezuela