미국에서 영어 공부를 (버마어 WESLI에 대한 정보)

학교 소개 ေက် ာင္း သ မိုင္း အက် ဥ ္ း

WESLI (위스콘신 영어 외국어 연구소) ကို္ Wisconsin ျပည္နယ္၏ ျမိဳ႔ေတာ္ Madison တြင္ ၁၉၈၁ခုႏွစ္က တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ အေမရိကန္တြင္ တကၠသိုလ္တက္လိုေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ မိမိ၏ အဂၤလိပ္စာအရည္အေသြးကို ျမွင့္တင္လိုသူမ်ား ႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအလုပ္အကိုင္မ်ားရရွိရန္အတြက္ အဂၤလိပ္စာကို ေလ့လာလိုသူမ်ားအတြက္ WESLI တြင္ Level ၈ခုခြဲကာ သင္ၾကားေပးေနပါသည္။

WESLI တြင္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၄၀ခန္႔မွ ေက်ာင္းသား ၁၈၀ခန္႔တက္ေရာက္လွ်က္ရွိၾကသည္။ WESLI တြင္ တက္ေရာက္လိုေသာ ေက်ာင္းသားတိုင္းအတြက္ ေလဆိပ္တြင္ လာေရာက္ၾကိဳေပးျခင္း၊ ေနထိုင္ရန္ ကူညီေပးျခင္း ႏွင့္ တကၠသိုလ္တက္ေရာက္ရန္ ေဆြးေႏြးအၾကံေပးျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ေပးေနပါသည္။ WESLI ကို State of Wisconsin Educational Approval Board မွ တရား၀င္လိုင္စင္ထုတ္ေပးထားျပီး American Association of Intensive English Programs (AAIEP) ၏ အ သင္း 0 င ္ ျ ဖစ္ သ ည့ ္ CEA မွ တရား 0 င ္ အသိအ မွတ္ ျ ပဳ ထား ေသာ ေက် ာင္း တစ္ ေက် ာင္း ျ ဖစ္ ကာ ျ ပည္ နယ္ ဥပေ ဒႏ ွ င့ ္ အ ညီ အေ မ ရိ ကန္ တြင္ ေက် ာင္း တက္ လိုေ သာ ေက် ာင္း သား မ် ားကို သာ 0 င ္ ခြ င့ ္ ျ ပဳေ သာ ေက်ာင္းျဖစ္သည္။အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက www.wesli.com တြင္ 0 င ္ ေရာက္ ၾ က ည့ ္ ရွုႏ ုိင္ ပါ သည္.

လံု ျ ခံဳ မွဳ ရွိ ျ ခင္း. ႏ ွ စ ္ လုိ ဖြယ္ ေကာင္း ျ ခင္း. လွ ပျ ခင္း ႏ ွ င့ ္ ေပ် ာ ္ ရႊ င ္စ ရာေ ကာင္း ျ ခင္း

WESLI သည္ Wisconsinျပည္နယ္၏ ျမိဳ႔ေတာ္ျဖစ္ေသာ Madison ျမိဳ႕၏ အခ်က္အခ်ာက်ေသာေနရာတြင္ တည္ရွိျပီး အေနာက္ေျမာက္ဘက္ရွိ Chicago ျမိဳ႔မွ ကားျဖင့္ ႏွစ္နာရီခြဲ၊ အေနာက္ဘက္ရွိ Milwaukeeမွ ၁နာရီေမာင္းရံုျဖင့္ေရာက္ရွိႏိုင္ေသာ ေနရာတြင္တည္ရွိသည္။ အေမရိကန္၏ အေနာက္အလယ္ပိုင္းေဒသျဖစ္ျပီး ေနထိုင္စားရိတ္ႏွင့္ ေက်ာင္းစားရိတ္တို႔မွာ အေရွ႔ဘက္ႏွင့္ အေနာက္ဘက္ကမ္းရိုးတန္းတို႔ထက္ သက္သာသည္။

ထို႔အျပင္ ေဒသခံမ်ားအသံုးျပဳေသာစကားမွာ ကမာၻသံုးအဂၤလိပ္ဘာသာစကားျဖစ္သည္။ WESLI သည္ Wisconsin တကၠသိုလ္အနီးတြင္တည္ရွိသည္။ Madisonရွိ လူဦးေရ၏ ၂၅ရာခုိင္ႏွဳန္းမွာ ေက်ာင္းသားမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ Madison ျမိဳ႕မွာ လံုျခံဳေရးအဆင့္အတန္း အလြန္ျမင့္မားေသာျမိဳ႕ျဖစ္ျပီး အပန္းေျဖစရာေနရာမ်ားစြာလည္းရွိသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၀ႏွစ္ကတည္းက မဂၢဇင္းၾကီးမ်ားတြင္ Madisonျမိဳ႕ကို လံုျခံဳစိတ္ခ်ရျပီးလွပေသာ၊ ပညာေရးေကာင္းမြန္ေသာ၊ ေနထိုင္စားရိတ္သက္သာေသာ၊ အပန္းေျဖစရာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမွဳထြန္းကားေသာ၊ လူေနမွဳအဆင့္အတန္းျမင့္ေသာ နံပတ္၁ျမိဳ႔အျဖစ္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ Madison ျမိဳ႕မွာ ေရကန္ၾကီး ေလးကန္ျဖင့္အမွန္တကယ္သာယာလွပေနေသာ ျမိဳ႕တျမဳိ႕ပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။

수업 & 일정: အ တန္း ႏ ွ င့ ္ အခ် ိန္ စာ ရင္း မ် ား

WESLI တြင္ အ ဂၤ လိပ္ စာ ကို အေ ျ ခ ခံ အဆ င့ ္ မွ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳႏိုင္သည့္အဆင့္ထိ (WESLI ၏ သင္ ရိုး နမူနာ ကို စာမ် က ္ ႏ ွာ 6 တြင္ လည္း ေကာင္း. 0 က ္ ဆိုက္ ေပ ၚ ရွိ "ယ ခုႏ ွ စ ္တ ကၠ သိုလ္ စာ သင္ႏ ွ စ္စာ ရင္း(현재 세션 코스 목록)"တြင္ လည္း ေကာင္း ၾ က ည့ ္ ရွုႏ ိုင္ ပါ သည္.) အတန္းတစ္တန္းလွ်င္ ပွ်မ္းမွ် ေက်ာင္းသား၉ဦးသာ လက္ခံေလ့ရွိျပီး WESLI တြင္တက္ေရာက္ရန္ ၀င္ခြင့္စာေမးပြဲေျဖဆိုရမည္ျဖစ္သည္။တက္ရမည့္ စာသင္ကာလ တစ္ခုလွ်င္ ႏွစ္လၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ျပီး အခ်ိန္ျပည့္ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေက်ာင္းတက္ခ်ိန္ တစ္ပတ္လွ်င္ ၁၈နာရီမွ ၂၂နာရီ၊ အိမ္စာအတြက္ တစ္ပတ္လွ်င္ ၁၀နာရီမွ ၁၅နာရီခန္႔ သင္ယူရမည္ျဖစ္သည္။ ပညာသင္ကာလတစ္ခုျပီးလွ်င္ ဆက္လက္တက္ေရာက္လိုေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ မိမိ တက္ေရာက္ရမည့္ သင္တန္းကာလ အတြက္ ၾကိဳတင္ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္ျပီး ေလွ်ာက္ထားရမည့္အခ်ိန္ႏွင့္ ပညာသင္စားရိတ္ကို ေက်ာင္းေလွ်ာက္လႊာ (သို 4) 0 က ္ ဆိုက္ ေပ ၚ တြင္ ၾ က ည့ ္ ရွုႏ ို ္ င ္ ပါ သည္.

 

교사 & STAFF: ဆရာ / ဆရာ မမ် ား ႏ ွ င့ ္ 0 န ္ ထမ္း မ် ား

WESLI သည္ မိသားစုကဲ့သို႔ ေႏြးေထြးေသာေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းျဖစ္ေၾကာင္းကို အဂၤလိပ္စာကို ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ ၾကိဳးၾကိဳးစားစားသင္ယူေနၾကေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားက အေကာင္းဆံုးေထာက္ခံေပးေနပါသည္။ WESLI သည္ စိန္ေခၚမွဳမ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနေသာ္လည္း ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ဆရာမ်ား၏ ပညာေရးတြင္သာမက လူမွဳေရးပိုင္းတြင္ပါ ကူညီတတ္မွဳမ်ားေၾကာင့္ မိသားစုကဲ့သို႔ ေနြးေထြးေသာ ပတ္ဝန္းက်င္အျဖစ္ ခံစားရမည္ျဖစ္သည္။ WESLI ၏ ပင္မဌာန အသင္းဝင္ ဆရာၾကီး/ဆရာမၾကီး အမ်ားစုသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ မဟာဘြဲ႔ရမ်ားျဖစ္ျပီး ဘာသာစကားတစ္မ်ိဳးထက္ ပိုမိုတတ္ကၽြမ္းၾကသည္။
စာ သင္ သက္ ရ င့ ္ ေသာ သူမ် ား ျ ဖစ္ ျ ပီး WESLI တြင္ 15 ႏ ွ စ ္ ေက် ာ ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ျပီးသူမ်ားလည္းျဖစ္သည္။

အ ဂၤ လိပ္ စာ အထူး ျ ပဳ သင္ ၾ ကား ေရး အဆ င့ ္ 8 ဆ င့ ္

(အ တန္း တစ္ ခ် ိန္ လွ ် င ္ 2 နာ ရီႏ ွဳန္း ျ ဖ င့ ္ တစ္ ပတ္ လွ ် င ္ 2 ရက္ မွ 3 ရက္ အထိ ၾ ကာ ျ မ င့ ္ မည္ ျ ဖစ္ သည္.)

 

해외 조건부 입학 (OCA): ျ ပည္ ပေက် ာင္း သား ျ ခြင္း ခ် က ္ 0 င ္ ခြ င့ ္ (အို စီေ အ)

OCA သည္ တ ကၠ သိုလ္ တက္ ေရာက္ ရန္ အ တြက္ လို အပ္ ေသာ အ ဂၤ လိပ္ စာ အ ရည္ အခ် င ္ း မျပည့္မီေသးသည့္ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ 700 수준 학업 အ တန္း ကို ေအာင္ ျ မင္ သူမ် ား သည္ တ ကၠ သိုလ္ ဒုတိယ ပညာ သင္ႏ ွ စ ္ သို 4 0 င ္ ခြ င့ ္ ရ ရွိ မည္ ျ ဖစ္ သည္.

OCA ကို ဘယ္ အခ် ိန္ မွာ အ သံုး ျ ပဳ သ င့ ္ ပါသလဲ ?

ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ရရွိေသာ္လည္း WELSI သို႔လာေရာက္ျပီး အဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္း ျမွင့္တင္ရန္လိုအပ္သည့္ ေက်ာင္းသားဗီဇာရရန္ အလြန္ခက္ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွ ေက်ာင္းသားမ်ား အသံုးျပဳသင့္ပါသည္။ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ရရွိထားေသာ တကၠသိုလ္ သို႔မဟုတ္ ေကာလိပ္မွ ျခြင္းခ်က္၀င္ခြင့္စာတစ္ေစာင္ပို႔ေပးမည္ျဖစ္ျပီး WESLI မွ ထိုအခ်က္ကို ေက်ာင္းသား၏ I-20(ေက် ာင္း 0 င ္ ခြ င့ ္ ဖိတ္ ၾ ကား လႊ ာ) ေပ ၚ တြင္ ေဖာ ္ ျ ပေ ပး မည္ ျ ဖစ္ သည္.

OCA ကို ဘယ္ လို ရ ယူႏ ိုင္ မလဲ

OCA ေလွ ် ာက္ ထား ရန္ အခ် က ္ အ လက္ ျ ပ ည့ ္ စံုေ သာ(ပညာေ ရး. ေငြေ ၾ ကး စ သည္) ေက် ာင္း သား မ် ား အ တြက္ WELSI မွ တကၠသိုလ္ပညာေရးအၾကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ားမွထံမွ အကူအညီ ရ ယူႏ ုိင္ မည္ ျ ဖစ္ သည္.

 

မိ မိႏ ွ င့ ့ ္ သ င့ ္ ေတာ ္ ေသာ အေ မ ရိ ကန္ တ ကၠ သိုလ္ တစ္ ခုကို ဘယ္ လို ရွာေ ဖြေ လွ ် ာက္ ထား မလဲ

WESLI တြင္ ေက်ာင္းတက္ေနစဥ္အတြင္း တကၠသိုလ္ပညာေရးအၾကံေပးပုဂၢိဳလ္မွ သင့္ေတာ္ေသာ တကၠသိုလ္ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာမ်ား ျဖည့္စြက္ျခင္း ၊ ေက်ာင္းေလွ်ာက္ရန္လိုအပ္ေသာစာေမးပြဲမ်ားေျဖဆိုႏိုင္ရန္ စီစဥ္ျခင္းတို႔ကို ၀န္ေဆာင္ခထပ္မံေပးရန္မလိုဘဲ အခမဲ့ကူညီေပးမည္ျဖစ္သည္။ Wisconsin ရွိ ဘြဲ႔ၾကိဳသင္တန္းအမ်ားစု ႏွင့္ ဘြဲ႔သင္တန္းအခ်ိဳ႕တြင္ WESLI၏ ေထာက္ခံစာကို TOEFL အမွတ္စာရင္းအစား အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

အခ် ိန္ ပိုင္း တ ကၠ သိုလ္ သင္ တန္း မ် ား

အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာေက်ာင္းသားမ်ားကို

အျ ခား အခမဲ့ 0 န ္ ေဆာင္ မွဳမ် ား – ေပ် ာ ္ ပဲ ြ ရႊ င ္ ပဲ ြ မ် ား. အျ ပန္ အ လွန္ စကား ေ ျ ပာေ ဖာ ္မ ် ား. စ သည္ ...

 

대화 파트너: အျ ပန္ အ လွန္ စကား ေ ျ ပာေ ဖာ ္မ ် ား

WESLI ရွိ 활동 코디네이터 မွ ဘာသာစကား ခ် င ္ း ေလ့ လာ ဖ လွယ္ လိုေ သာ တ ကၠ သိုလ္ ေက် ာင္း သား မ် ား ျ ဖ င့ ္ ခ် ိတ္ ဆက္ ေပး ပါ မည္.

ေလ ဆိပ္ တြင္ လာ ၾ ကိဳေ ပး ျ ခင္း

ႏ ွ စ ္ ပတ္ ၾ ကိဳ တင္ ျ ပီး မိ မိေ ရာက္ မ ည့ ္ အခ် ိန္ႏ ွ င့ ္ အျ ခား ခရီး သြား အခ် က ္ အ လက္မ ် ားကို ပို 4 ေပး ပါ က 매디슨 ေလ ဆိပ္ သို 4 လာ ၾ ကိဳေ ပး ျ ပီး ေန ထိုင္ မ ည့ ္ အေ ဆာင္ သို 4 မ ဟုတ္ ေဒ သ ခံမ် ား ႏ ွ င့ ္ အ တူေ န မည္ ဆိုပါ က ေန မ ည့ ္ မိသားစု ထံသို 4 ပို 4 ေပး မည္ ျ ဖစ္ သည္.

WESLI တြင္ ကြန္ ပ် ဴ တာ ခန္း တစ္ ခန္း.

အျ ခား : WESLI မွ 0 န ္ ထမ္း မ် ား က 이민 အ တြက္ အ ၾ ကံ ဥာဏ္ ေပး ျ ခင္း.

 

အ 레크리에이션 및 문화 ပန္း ေ ျ ဖ စ ရာမ် ား ႏ ွ င့ ္ ယဥ္ ေက်း မွဳ

လွဳပ္ရွားမွုမ်ား ။ WESLI ရွိ Activities Coordinator မွ ပါတီပြဲမ်ား၊ အပန္းေျဖစရာ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္လွဳပ္ရွားမွဳမ်ား ႏွင့္ ကြင္းဆင္းေလ့လာေရးခရီးစဥ္မ်ားကို စီစဥ္ေပးမည္ျဖစ္ျပီး အဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္းျမွင့္တင္လိုသူမ်ားအတြက္လည္း အတန္းခ်ိန္ျပင္ပတြင္ ေစတနာ့၀န္ထမ္းလုပ္ကိုင္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကိုလည္း ကူညီရွာေဖြေပးမည္္ျဖစ္သည္။ ထိုအစီအစဥ္မ်ားထဲမွ အခ်ိဳ႕ကို အခမဲ့ ပါ၀င္ႏိုင္မည္ျဖစ္ျပီး ၀င္ေၾကးေပးရသည့္ အစီအစဥ္မ်ားလည္းရွိသည္။

 

주택 - 안락한 & 저렴한 သက္ ေတာ င့ ္ သက္ သာ ရွိ ျ ပီး စား ရိတ္ နည္း ေသာ အိမ္ ရာမ် ား

WESLI ရွိ အေ ဆာင္ သို 4 မ ဟုတ္ 홈스테이 (ေဒ သ ခံ အိမ္ တြင္ ေန ထိုင္ ျ ခင္း) ကို လက္ ခံ မ ည့ ္ အေ မ ရိ ကန္ မိသားစု အိမ္ အား WESLI ရွိ 주택 코디네이터 (အိမ္ ယာ စီ မံေ ရး မွဴး) မွ ရွာေ ဖြ စီ စဥ္ ေပး မည္ ျ ဖစ္ သည္. 공유 하우징 (အိမ္တအိမ္တြင္ေက်ာင္းသားမ်ားစုေပါင္းေနထိုင္ျခင္း) အေ ျ ခ အေ နမ် ိဳး တြင္ အိမ္ ယာ စီ မံေ ရး မွဴး သည္ ႏ ိုင္ ငံေ ပါင္း စံု မွ ေက် ာင္း သား မ် ား အတူ တ ကြေ န ထိုင္ႏ ိုင္ ရန္ အ တတ္ႏ ိုင္ ဆံုး စီ စဥ္ ေပး မည္ ျ ဖစ္ ျ ပီး ေန ထိုင္ စဥ္ အ တြင္း တြင္ လည္း လို အပ္ သ မွ ် ကို ကူ ညီေ ပး မည္ ျ ဖစ္ သည္. (ေဒ သ ခံ အိမ္ တြင္ ေန ထိုင္ ျ ခင္း) ေနျ ခင္း တုိ 4 အ တြက္ ကုန္ က် စား ရိတ္ မွာ တူညီ သေ လာက္ ရွိ ျ ပီး မိ မိေ ရြး ခ် ယ ္ ေသာေ နရာ တြင္ 2 လ အ နည္း ဆံုး ေန ထိုင္ ရ မည္ ျ ဖစ္ သည္.

 

기숙사: အေ ဆာင္

WESLI ရွိအေဆာင္ကို ၂၀၀၃ ၾသဂုတ္လတြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ အေဆာင္တြင္ ေက်ာင္းသား၄ေယာက္အတြက္အခန္းႏွစ္ခန္း၊ ေရခ်ိဳးခန္း ႏွစ္ခန္းထားေပးထားျပီး မီးဖိုေဆာင္ႏွင့္ ဧည့္ခန္းတစ္ခန္းထည့္သြင္းေပးထားသည္။ အေဆာင္တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ပရိေဘာဂ၊ အိပ္ယာခင္းမ်ား၊ ေခါင္းအံုးမ်ား၊ မ်က္ႏွာသုတ္ပ၀ါမ်ား၊ ပန္းကန္ ခြက္ေယာက္မ်ား၊ မီးဖိုေဆာင္သံုးပစၥည္းမ်ား၊ တီဗီ၊ ဗီဒီယို ကတ္ဆက္ရီေကာ္ဒါ၊ ဒီဗီဒီစက္၊ စီဒီစက္၊ ဖုန္း ႏွင့္ ျမန္ႏွဳန္းျမင့္ အင္တာနက္တို႔ကို ထည့္သြင္းေပးထားသည္။ WESLI မွ တစ္ဘေလာက္သာကြာေ၀းျပီး အေဆာင္အနီးတြင္ ေစ်းဆိုင္မ်ား၊ စားေသာက္ဆုိင္မ်ား၊ ေကာ္ဖီဆိုင္မ်ား ႏွင့္ ပန္းျခံမ်ားလည္းရွိသည္။ အေဆာင္လခတြင္ အစားအေသာက္စားရိတ္မပါ၀င္ပါ။ ကုိယ္တိုင္မခ်က္လိုဘဲ ဆိုင္မွ မွာယူစားေသာက္လိုသူမ်ားအတြက္လည္း စားေသာက္ဆိုင္မ်ားမွ မွာယူစားေသာက္ႏုိင္ပါသည္။

 

미국 가정 홈스테이: အေမရိကန္မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့္အတူေနထိုင္ျခင္း

သင္ႏွင့္အတူေနထိုင္မည့္ အေမရိကန္မိသားစုသည္ ကေလးရွိေသာ သို႔မဟုတ္ ကေလးမရွိေသာ အိမ္ေထာင္သည္ မိသားစု သို႔မဟုတ္ တဦးတည္းသီးသန္႔ေနသူ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ႏိုင္သည္။ သြားေရာက္ေနမည့္ေက်ာင္းသားအတြက္ သီးသန္႔အခန္းတစ္ခန္းထားရွိေပးမည္ျဖစ္ျပီး ထိုအိမ္အမ်ားစုမွာ WESLI မွာ ၃ကီလုိမီတာမွ ၁၀ကီလိုမီတာအတြင္းရွိၾကသည္။ ဘတ္စ္ကားျဖင့္ ၁၅မိနစ္မွ ၄၅ မိနစ္အတြင္း WESLI သို႔ေရာက္ရွိႏိုင္သည္။ မိသားစုအမ်ားစုမွာ အိမ္အတြင္းတြင္ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းကို ခြင့္မျပဳၾကေပ။ အစားအေသာက္ကုိ မ်ားေသာအားျဖင့္ မိမိေနထိုင္ေသာ အိမ္မွ တာ၀န္ယူေလ့ရွိေသာ္လည္း ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ WESLI မွ ထိုအိမ္သို႔ ေန႔လည္စာအျမဲ ျပန္စားႏိုင္ျခင္းမရွိတတ္ေသာေၾကာင့္ တစ္လလွ်င္ ေဒၚလာ၁၀၀ခန္႔ အစားအေသာက္အတြက္ ေဆာင္ထားသင့္ပါသည္။


학생 (F-1) VISA: ေက် ာင္း သား ဗီဇာ (F-1):

အေမရိကန္တြင္ ေက်ာင္းတက္မည္ဆိုပါက ေက်ာင္းသားဗီဇာရရွိထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ေက်ာင္းသားဗီဇာျဖင့္ အခ်ိန္ျပည့္ေက်ာင္းတက္ခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္ျပီး အေမရိကန္တြင္ တရား၀င္ဆက္လက္ေနထိုင္ရန္ ေက်ာင္းတက္ေနစဥ္အတြင္း အခ်ိန္ျပည့္ တက္ေရာက္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ အခ်ိန္ျပည့္ English သင္တန္း ေက်ာင္းသားတစ္ဦးသည္ တစ္ပတ္လွ်င္ အနည္းဆံုး ၁၈နာရီ၊ WESLI တြင္တက္ေရာက္သည့္ အခ်ိန္ျပည့္ေက်ာင္းသားသည္ တစ္ပတ္လွ်င္ နာရီ ၂၀ တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္သည္။

I-20 သည္ အေမရိကန္ရွိ တကၠသိုလ္တစ္ခုမွ သင့္အားေက်ာင္း၀င္ခြင့္လက္ခံလုိက္ေၾကာင္းျပရသည့္ စာရြက္စာတမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ WESLI သည္ ျပည္နယ္ဥပေဒႏွင့္အညီ အေမရိကန္တြင္ ေက်ာင္းတက္လိုေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို သာ ၀င္ခြင့္ျပဳေသာ ေက်ာင္းျဖစ္သည္။ အေမရိကန္တြင္ေက်ာင္းတက္ရန္အတြက္ ဗီဇာေလွ်ာက္ထားရာတြင္ မိမိေလွ်ာက္ထားေသာတကၠသိုလ္မွ လက္ခံေၾကာင္း၊ အခ်ိန္ျပည့္သင္တန္းအတြက္ သင္တန္းေၾကးေပးျပီးေၾကာင္း တစ္လသက္တမ္းထက္ မေက်ာ္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကိုေဖာ္ျပေပးရမည္။
*F-1 ေက်ာင္းသားဗီဇာေလွ်ာက္ထားမည့္္သူမ်ားသည္

 

1. သင္ တန္း 0 င ္ ခြ င့ ္ ေလွ ် ာက္ လႊ ာ

သင္ တန္း 0 င ္ ခြ င့ ္ ေလွ ် ာက္ လႊ ာ ကို WESLI ၏ 0 က ္ ဆိုက္ (www.wesli.com)တြင္ ျ ဖ ည့ ္ စြက္ ျ ပီး ေပး ပို 4 ႏ ိုင္ ပါ သည္.

ပူး တြဲ ပါ သင္ တန္း ေလွ ် ာက္ လႊ ာ ကို အီး ေမး လ ္ (သို 4 မ ဟုတ္) ဖက္ စ ္ ျ ဖ င့ ္ လည္း ေပး ပို 4 ႏ ိုင္ ပါ သည္.

 

2. ေလွ ် ာက္ လႊ ာေ ၾ ကး

ေလွ ် ာက္ လႊ ာေ ၾ ကး ေဒ ၚ လာ 100 ကို 신용 카드 (비자 သို 4 မ ဟုတ္ 마스터 ကဒ္) (သို 4 မ ဟုတ္) ေငြ လႊ ဲ (သို 4 မ ဟုတ္) အေ မ ရိ ကန္ ရွိ ဘဏ္ တြင္ ေငြ စာ ရင္း ဖြ င့ ္ ထား သူ၏ ခ် က ္ လက္ မွတ္ ျ ဖ င့ ္ ေပး ပို 4 ႏ ုိင္ ပါ သည္.

 

3. ေငြေ ၾ ကး ဆိုင္ ရာ စာ ရြက္ စာ တမ္း

ေငြေ ၾ ကး ဆိုင္ ရာ စာ ရြက္ စာ တမ္း မ် ားကို ဖက္ စ ္(သို 4 မ ဟုတ္) အီး ေမး လ ္ ျ ဖ င့ ္ ေပး ပို 4 ႏ ိုင္ ပါ သည္.

ေက် ာင္း တက္ ေန စဥ္ အ တြင္း အ သံုး ျ ပဳ ရ မ ည့ ္ ေက် ာင္း စာ ရိတ္ႏ ွ င့ ္ ေန ထိုင္ စား ေသာက္ စား ရိတ္ မ် ား အ တြက္ လံုေ လာက္ ေသာ ေငြေ ၾ ကး ပမာဏ ရွိေ ၾ ကာင္း အေ ထာက္ အ ထား ျ ပႏ ိုင္ ရန္ ေအာက္ ပါ စာ ရြက္ စာ တမ္း မ် ား မွ တစ္ ခုကို ေပး ပို 4 ေပး ရပါ မည္.

 

က. ေလွ ် ာက္ ထား သူ၏ ကိုယ္ ပိုင္ ဘဏ္ စာ ရင္း မိ တၱဴ
ခ. ေလွ ် ာက္ ထား သူ၏ မိဘ (သို 4 မ ဟုတ္) ေက် ာင္း တက္ ရန္ အေ ထာက္ အ ပံ့ ေပး မ ည့ ္ သူ၏ ဘဏ္ စာ ရင္း မိ တၱဴ (အေ မ ရိ ကန္ႏ ိုင္ ငံ တြင္ ေက် ာင္း တက္ ေန စဥ္ ေထာက္ ပံ့ မည္ ဟု သေ ဘာ တူ ထား ေသာ စာ ပါ 0 င ္ ရ မည္.)
ဂ. အစိုးရ (သို 4 မ ဟုတ္) အဖြဲ 4 အ စည္း မွ ပညာ သင္ ၾ ကား ေန စဥ္ ကုန္ က် စား ရိတ္ မ် ားကို က် ခံ မ ည့ ္ အေ ၾ ကာင္း ေရး သား ထား ေသာ စာ ရြက္ စာ တမ္း.

 

I-20 ကုိ UPS ျ ဖ င့ ္ ရယူလိုပါက ေက် ာင္း ေလွ ် ာက္ လႊ ာေ ပ ၚ တြင္ ေဖာ ္ ျ ပ ထား ေသာ စာပို 4 ခ ကို တစ္ ပါ တည္း ထ ည့ ္ ေပး ရ မည္.

အ ထက္ ပါ အခ် က ္ 3 ခ် က ္ လံုး ကို ျ ပ ည့ ္ စံု စြာ ရ ရွိ ျ ပီး သည္ႏ ွ င့ ္ I-20 ႏ ွ င့ ္ ေက် ာင္း 0 င ္ ခြ င့ ္ ဖိတ္ ၾ ကား လႊ ာ ကို ရံုး ဖြ င့ ္ ရက္ 2 ရက္ အ တြင္း ေပး ပို 4 ေပး မည္ ျ ဖစ္ သည္.
မွတ္ ခ် က ္.